ساختار سازمانی همایش

ساختار سازمانی همایش

رئیس همایش: جناب آقای علی بهرامی

دبیر اجرایی: سرکار خانم دکتر زینب نساج

دبیر علمی همایش: جناب آقای دکتر محمد جمالدینی